حرف های عاطفه

♥...به نام او که زیباست و زیبایی را دوست دارد...♥